Slamutviklingsprosjekt nærmer seg slutten

I nærmere 2 ½ år har Sterner AS og Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg AS sammen drevet et utviklingsprosjekt for å få fram teknologi som kan utnytte energien i settefiskanleggets avfallsstoffer, dvs. faeces og fòrrester, ved å produsere biogass. Prosjektet har hatt nyttig økonomisk tilskudd fra Innovasjon Norge.

Denne blandingen av faeces og fòrrester kalt «slam» har vist seg å gi mange utfordringer. Målsetningen har vært å kunne produsere biogass lokalt uten å blande inn noen tilsatsstoffer for å få dette til. Planen er å utnytte biogassen for å erstatte olje til oppvarming av vannet i settefiskanlegget.

Det har vært nødvendig å ta i bruk og tilpasse relativt ny kompakt teknologi som gjør at et slikt anlegg ikke tar for mye plass og har en overkommelig kostnadsramme. Teknologien må også være enkel å betjene. De største problemene å løse har ikke vært i forbindelse med den mekaniske/elektriske teknologien å gjøre, men å tilpasse det hele til en del av de utfordringer som denne type slam viser seg å ha. Noen utfordringer visste vi om fra før av og andre var nye. Det har vært mange perioder med testkjøringer/ombygginger og slikt tar tid. Vi ønsker å berømme de som har hatt den daglige driften og utvist stor tålmodighet for å få dette utviklingsprosjektet i havn.

Av utfordringer med denne type slam kan vi f.eks. nevne høyt nitrogeninnhold i slammet. Dette resulterer i dannelse av ammoniakk inne i reaktoren som igjen er giftige overfor bakteriene som gjør jobben inne i reaktoren. Ammoniakk i større konsentrasjoner er giftig overfor mennesker og dyr, fisk og vi kan fort glemme at bakterier også er levende vesener! I forbindelse med smoltifiseringsprosessen brukes det noe sjøvann i settefiskanleggene. Når man får sjøvann inn i en biogassreaktor utvikles det svovelvannstoff eller H₂S. Dette stoffet er enda mer giftig. Så kan vi også nevne «sand». Slammet inneholder ikke ubetydelige mengder med et stoff som ligner sand og dette legger seg i «krinkler og kroker» og lager ugagn. Hvor denne «sanden» kommer fra har vi våre teorier om.

Det er alltid positivt å føle at man nærmer seg slutten av et langt utviklingsprosjekt, og da Miljøminister Vidar Helgesen besøkte Smøla 1. september benyttet vi anledningen til å be han om å  «offisielt» tenne gassfakkelen da den samtidig med hans besøk var ferdig installert. Dette for å markere at akvakulturnæringen nå har norskprodusert «grønn teknologi» som kan utnytte energipotensialet direkte i et avfallsstoff som ellers ville ha gått til spille.

I den resterende delen av utviklingsprosjektet vil vi se nærmere på hvordan det som er igjen fra biogassproduksjon, den såkalte «bioresten», kan utnyttes i gjødselsammenheng. Her er det flere aktiviteter på gang.

Sterner AS er ledende leverandør av teknologi for slambehandling til akvakulturnæringen og har allerede 8 tørkeanlegg, Sterner MAT anlegg, for slam levert eller under leveranse. Med biogassteknologogien, kalt Sterner ABR anlegg, tar firmaet steget videre rent teknologisk. Det første stor-anlegget basert på en kombinasjon av ABR og MAT teknologien bygges nå for Cermaq avd. Forsan ved deres nye settefiskanlegg i Steigen, Nordland. Anlegget skal kjøres i gang på nyåret basert på både slam og fiskeensilasje som råstoff.

Scroll to top