Post-smolt anlegg kan nesten halvere tiden i sjøen

Eidesvik gruppen har i dag eget settefiskanlegg og tre konsesjoner for matfisk, og produserer til sammen 4500 tonn laks. For å korte ned på produksjonstiden i sjøen vil man investere i et nytt post-smolt anlegg til ca. 45 mill. kroner. Anlegget skal baseres på resirkulering (RAS) av vann.

–  I dag er smolten ca. 100 gram når den settes i sjøen. Der vokser den 18-20 måneder før slakting. Ved å la den vokse 3-5 måneder i et post-smolt anlegg vil den være ca. 500 gram når den går til havs. Dermed blir tiden i sjøen i underkant av et år, forteller Lars Magne Eidesvik ved Eidesvik Settefisk.

I tillegg til kortere produksjonstid vil en post-smolt være mer robust og motstandsdyktig, noe som vil gi høyere kvalitet og større overlevelse. Post-smolt anlegget får fisk fra det eksisterende settefiskanlegget og vil ha en kapasitet på 600 000 fisk fordelt på tre innsett i året.

Vanntemperaturen i post-smolt anlegget vil ligge mellom 12 og 16 grader, noe som sikrer god vekst. Selve oppdrettsdelen vil bestå av to kar med 5 meter dyp og 15 meter diameter. Rensedelen blir plassert i egen avdeling og vil bl.a. bestå av mekanisk filter og biofilter. For å holde lavt CO2-innhold i vannet er det lagt inn CO2 fjerning i to trinn. I første trinn kjøres luft i vann og deretter luftes vannet. Metoden sikrer også et lavt innhold av nitrogen. Anlegget skal gå på en blanding av sjøvann og ferskvann.

Anlegget skal ligge vegg i vegg med eksisterende settefiskanlegg og vil bli det første av sitt slag der effektiv slambehandling er integrert i løsningen for resirkulering av vann. Karene er utformet med et nytt strømningsbilde som vil gi kortest mulig oppholdstid på ekskrementer og dermed en høyere grad av selvrensning enn det som er vanlig. Løsningen legger dermed til rette for å fortykke tørrstoffet i slammet på karnivå. Senteravløpet spiller her en viktig rolle og er et kombi-avløp; for partikler, levende fisk og eventuell dødfisk. Den levende fisken får dermed egen utgang fra absolutt senter i karet.

– Det nye avløpet er mer enn en smart praktisk løsning. Det er nøkkelen til mer effektiv fjerning av partikler og til et mer konsentrert slam. I samarbeid med kunden har vi gjort pilotforsøk ved settefiskanlegget for å sikre dette, forteller prosessansvarlig Steinar Skybakmoen ved Sterner, som skal levere oppdrettsanlegget og RAS-delen.

Anlegget er det femte post-smolt anlegget som Sterner leverer. Det byggtekniske skal tas hånd om av lokale entreprenører under ledelse av Multiconsult, som skal prosjektere bygget.

– Anlegget vil gi god økonomi gjennom en maksimal utnyttelse av foret til vekst, det vil sikre gunstige miljøforhold for fisken samt en svært god kontroll på karmiljøet, forteller Steinar Skybakmoen ved Sterner.

Scroll to top