Kjell Arne Valentinsen, drifts- og eiendomssjef i Bokn kommune.

Liten kommune kjøper nytt vannverk til fastpris

Da Bokn kommune skulle bygge nytt vannbehandlingsanlegg valgte man totalentreprise med funksjonsgaranti. Utformingen av bygget og byggeledelsen ble gjort med kommunens egne ressurser.

Bokn er en øykommune mellom Haugesund og Stavanger med 860 innbyggere og 250 fritidsboliger. I mer enn førtifem år har alle fått godt drikkevann med det lille vannverket under Boknafjellet. De siste åra har anlegget begynte å slite med kapasiteten og evnen til å filtrere humus og jern. Kommunen vurdere derfor om man skulle gå nye veier eller fortsette å bruke Moldeprosessen.

Etter befaringer på ulike anlegg fant man ut at man ville bygge nytt, men satse videre på prosessen man allerede brukte. Siden Moldeprosessen velges til stadig flere vannverk med samme type råvann var det mye som talte for å velge denne.

Lukkede flermediafilter

– Valget falt på et anlegg etter de samme prinsipper som før, men med større kapasitet og i pakt med fremtidens krav, forteller Kjell Arne Valentinsen, drifts- og eiendomssjef i kommunen.

Kommunen så også at en måtte benytte gode fagfolk som kunne stå inne for både kvalitet og sikkerhet, og valgte å gå for totalentreprise både når det gjaldt prosessanlegg og bygningsdel.

Fast pris

Det nye vannverket med nytt høydebasseng ble plassert ved siden av det gamle. Ny inntaksledning fra Torlandsvatnet samt tiltak for å heve vannspeilet ble utført som en del av prosjektet. Råvannet fra Torlandsvatnet er svakt humusholdig med et fargetall omkring 25, men med en kvalitet som har vært stabil i en årrekke. 

– Vi fikk god hjelp av rådgiver til å lage et kort anbudsgrunnlag på ca 30 sider på selve prosessdelen. Her ble det satt krav til ytelse og kvalitet på rentvannet. Det var fritt for tilbyder å foreslå egne løsninger, forutsatt at man leverer kvalitetskomponenter, forteller Valentinsen. 

Spylepumper som styres bl.a. etter trykkforskjell

Produksjonen starter med befruktede egg fra Lerøys stamfiskanlegg på Fotlandsvåg, og i klekkeriet varmes vannet opp noen grader om vinteren. Etter klekking går fisken til startfôring i 8-meters kar. Videre fordeles fisken på større kar med 16 meter i diameter og 4 meter høyde.  Alle kar har integrerte systemer for fisketransport som står i forbindelse med en halvautomatisk avdeling for sortering og vaksinering.

Smolten leveres med en vekt på 80-200 gram 8 til 9 mnd/år med brønnbåt. Fisken tilvennes saltvann ved at man gravis pumper inn filtrert og UV-behandlet sjøvann. Det er to sjøvannsinntak på 70 meters dyp, og en mindre del sjøvann blandes også inn i vannforsyningen til alle kar for å bedre vannkvaliteten.

Oksygen i produksjon

Avløpsvannet fra klekkeri og startfôring filtreres, varmeveksles og varmepumpes for å varme opp inntaksvannet i forhold til vannkilden. I tillegg kan man ta i bruk energi fra sjøvann for å øke temperaturen. Dette bidrar til raskere vekst.

UV-anlegg som desinfiserer vannet

– Det var Sterner som fikk prosjektet. Hele anskaffelsen og byggingen gikk knirkefritt. Både Egil Ognøy og jeg har vært med på hele løpet fram til endelig resultat. Selv om Sterner tok seg av det hele, med alle spesifikasjoner, var konsulenten god å ha under anbudskonkurransene og bistod med prosjektering og dak-tegninger.

Løsningen man har fått er et automatisk prosessanlegg med alkalisering/karbonatisering i kombinasjon med direkte filtrering. Anlegget er helautomatisk og basert på tre parallelle lukkede nedstrøms mediafiltre med etterfølgende UV-anlegg.

Man hadde kun tillatelse til å tappe råvannskilden med inntil 1 meter, noe som i enkelte tørre somre har en vært helt i grensesonen. Når en nå skulle bygge nytt og større vannverk med økt leveranse bl.a. til Rogfast, så måtte en få tappe mer. Etter søknad og godt samarbeid bl.a. med NVE, Fylkesmann, Mattilsynet m.fl. fikk en tillatelse til å demme opp kilden med 1 meter. Med nytt høydebasseng på tusen kubikkmeter har man både vann og nødvann nok til kommunen i 24 timer og rikelig med spylevann, som ledes til resipient i fjorden.

Gjenvinning

Sterner leverte komplett prosessanlegg med automatikk som kommuniserer med kommunens SD-anlegg (sentral driftskontroll). Første trinn er en trykksil med automatisk spyling etter differansetrykk og tid. Deretter doseres kullsyre, som løser opp marmoren og gir økt innhold av kalsium, som gir riktig alkalitet og pH for fellingen, samt bidrar til å forhindre korrosjon på rørnettet.

Filteranlegget består av tre tanker i syrefast stål med filtermasse og vannverksmarmor. Filtrene har tilbakespyling nedenfra med luft og vann. Hele prosessen er lukket, noe som sikrer hygienen og sparer et ekstra pumpetrinn til høydebasseng. Fellingen skjer med jernkloridsulfat i flytende form basert på treverdig jern, som foruten humus også fjerner av farge, fosfat og tungmetaller. To Wedeco Spektron UV aggregat med automatiske viskere utgjør en ekstra hygienisk barriere.

Vannet før og etter rensing.

Et spennende grep ved anlegget er gjenvinning av sluttfraksjonen av spylevannet. Dette blandes inn sammen med råvannet og tilsettes CO2 og jernklorid på nytt. På denne måten begrenses uttak av råvann fra kilden, noe som kan være kritisk i en tørkeperiode.

– Hele prosessen er automatisk, virker veldig robust og velfungerende, etter at Sterner stilte inn anlegget har det ikke vært nødvendig å røre en eneste skrue. Vi vil spesielt berømme Thormod Nygård hos Sterner, han har ytt en fantastisk tålmodighet og service. Ellers så må en bare skryte av både konsulenter og leverandører, tror faktisk ikke jeg har vært nødt å ta tak i en eneste sur sak under hele prosjektet, selvsagt vanlige diskusjoner om avklaringer, og sjeldent flott og lærerikt har dette vært, avslutter Valentinsen.

Scroll to top