Slam fra settefiskanlegg består primært av fekalier og fôrrester. Filtere som benyttes i settefiskanlegg krever mye spylevann, noe som gir svært lavt tørrstoffinnhold (500 – 3 000 mg SS/l). Spylevannet bør derfor oppkonsentreres slik at volumet som skal fraktes bort blir så lavt som mulig.

Vår løsning i korte trekk:
Sterners MAT-prosess består av gravimetrisk fortykning, polymertilsetning og flokkulering, avvanning og tørking.

Spylevann fra avløpsfiltrene kommer inn i den ene enden av anlegget og et granulat med tørrstoffinnhold på over 90% kommer ut i den andre enden av anlegget. Dette er da lagringstabilt slik at man kan oppbevare slammet på anlegget og redusere frekvensen på opphenting.
Fordeler:

  • Leverte anlegg har vist stabil drift og stabile resultater
  • Prosessen fungerer like godt på slam fra gjennomstrømningsanlegg så vel som på slam fra RAS-anlegg
  • Sterner dokumenterer overfor myndighetene at utslippskravene over hele anlegget overholdes
  • Sterners MAT-prosess er en stabil og robust prosess som kun krever noe daglig tilsyn
  • Den har markedets desidert laveste driftskostnader
  • Den kan ta varierende tørrstoffinnhold i spylevannet fra avløpsfiltrene
  • Den leveres i flere forskjellige størrelser, tilpasset nåværende eller ønsket produksjon på settefiskanlegget
  • Sterner AS utfører jar- eller pilottester på slammet i forkant av anleggsdesign slik at det riktige anlegget tilbys og leveres settefiskanlegget
  • Sterner AS leverer også filtersystemer for avløpsrensing og vil således være en komplett leverandør av hele renseprosessen der dette er aktuelt
  • Prosessen er basert på velutprøvde komponenter der hemmeligheten ligger i å få delprosessene til å fungere optimalt i forhold til hverandre