Aquaculture

Vik Settefisk, modular RAS

A modular RAS system provides a very low risk of infection. In addition, new water into the plant is thoroughly cleaned, both sea and fresh water.

Key figures for LR-12 modul (12 meter):
Volum 440 m3
Max biomass 33 tonn
«Flow» over CO2 aerator and through carts 15 000 l/min
Max feeding 450 kg / day
Surface biomedia 45 000 m2
Calculated CO2 at maximum biomass is about 15 mg/l
Power consumption at max feeding ca. 40 kw – Installed effect ca. 50 kw – Energy for temp adjustment 10-50 kw

OFA, RAS til kultiveringsanlegg

Leveranse, montering og igangkjøring av RAS-anlegg til kultiveringsanlegg hos Oslomarkas Fiskeadministrasjon. Overvåkingsanlegg for fiskeanlegget og RAS-modul.

Anlegget består av:
RAS modul
Trommelfilter for avløpsvann
pH-justeringsanlegg
Biofilter – Moving bed og Fixed bed
CO2-lufter for sentrallufting
Pumpekum for returvann til RAS-modul
Nivåregulering og styring av overløp
Pumper med styring for overløp
OxyGuard overvåking
12 stk Fiskekar
1 stk utendørs fiskekar Ø 6m
Wedeco UV
Pumpe, spjeldventiler og diffusorsteiner

Nesfossen Smolt AS, oksygenering

Byggeår 2014
Applikasjon
3 x Oxytech 6000, 3 x Ø12 m kar

Flatanger Settefisk AS

Byggeår: 2015
Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
Maks ukeforing: 20 tonn
Smoltproduksjon: 7,5 mill
Total utforing pr år: 700 tonn

Avløpsrensing

Enebakk kommune, Kirkebygda RA

Byggeår: 2012-15
Applikasjon:
Innløp og forbehandling, biotrinn (MBBR), kjemisk felling/flokkulering, slamseparasjon (flotasjon) slamlagre/avvanning
Belastning/kapasitet:
15000 pe, Qdim=225 m3/h, BOF 5dim=900 kg/d

Skjåk kommune, Bismo-Skjåk RA

Byggeår: 2015-16
Applikasjon:
Forbehandling, biotrinn, kjemisk felling/flotasjon, slambehandling
Belastning/kapasitet:
1600 pe, Qdim=58 m3/h, BOF 5dim=100 kg/d

Drikkevann

Hole kommune

Totalentreprise på prosessutstyr til Bønsnes vannbehandlingsanlegg

Vann fra Tyrifjorden kommer inn i to råvannsbasseng i det gamle vannverket, og vannstanden i bassengene er lik vannstanden i Tyrifjorden. Første rensetrinn er en sil i hvert av bassengene som fjerner større partikler fra vannet. Råvannet pumpes til det nye vannverket. Her blandes det inn ozongass i vannet før det fordeler seg på to kontakttanker. Kontakttankene sørger for at vannet eksponeres for ozongass i en tilstrekkelig lang tid. Videre går vannet gjennom fire parallelle biofiltrene som er store tanker med aktivt kull og filtra lite. Etter biofiltrene går vannet til 2. desinfiserende barriere som er UV-anleggene. Det er to UV anlegg, men bare ett som er i drift av gangen. Vannglass tilsettes for pH justering og korrosjonskontroll av ledningsnettet. Det er også mulig å tilsette klor. Deretter går det ferdigbehandlede vannet til to rentvannsbasseng. Vannet til spylevannsbassenget blir ikke tilsatt kjemikalier. Rentvannsbassengene forsyner to sett med trykkøkningspumper som pumper vann til høydebassengene på Gjesvoldåsen og Leinåsen.

Byggeår: 2012
Ant. Biofiltere: 4
Ant. Kontakttanker: 2
Applikasjon: Humusfjerning
Belastning/kapasitet: 216 m3/t
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: COWI AS
Oksygengenerator: 2 x AirSep AS-G
Ozongenerator: 2 x Wedeco SMO200S
Råvannskilde: Tyrifjorden
UV-anlegg: 2 x Wedeco BX1000

Flora kommune, Florø vassverk

Byggeår: 2011-12
Applikasjon: Karbonatiserings- anlegg
Belastning/kapasitet: 560 m3/t
Konsulent: Norconsult, Sogndal
Råvannskilde: Sagavatnet

Asker og Bærum vannverk, Kattås vba.

Totalentreprise for prosessanlegg til Kattås vannbehandlingsannlegg

Prosessanlegget inneholder
UV-anlegg
Klordoseringsanlegg
Lutdoseringsanlegg
Instrumenter for prøving/overvåking av vannkvalitet
Rørsystem
Ventiler og ventilstyring/pneumatikk
Automatisk vaskeanlegg for UV-anleggene
Styringssytem
Komponentmerking

Byggeår: 2008-09
Belastning/kapasitet: 5400 m3/t
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: SWECO
Råvannskilde: Holsfjorden
UV-anlegg: 10 x Wedeco LBX1000

Maritimt

Havyard MMC AS, M/S Ronja Polaris

Byggeår: 2014
Filter: 3 x HDF 1204
Oksygengenerator: 2 x Airsep AS-N
Ozonanlegg: 2 x SMO400S
UV-anlegg: 3 x Quadron 1200

Havyard MMC AS, Bakkafrost (M/S Hans A. Bakka)

Byggeår: 2015
Filter: 3 x NP Drumfilter T1212
Ozonanlegg: SMO evo 410S/SMO evo510S