Sterner AS
Søk
Close this search box.

Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT
1.1 Disse leveringsbetingelser gjelder for Sterner AS, nedenfor kalt leverandør, om intet annet er skriftlig avtalt og erstatter tidligere utgaver av salgs- og leveringsbetingelser. Ut over denne gjelder NS 8405 i Norge og ORGALIME 2000 ved eksport.
1.2 Hvor intet annet er nevnt er leveringsbetingelser: fritt utfra lager, eksklusive emballasje og eks mva.
1.3 Levering skjer for kjøpers regning og risiko. Leverandør er ikke forpliktet til å tegne forsikring for godsets forsendelse med mindre dette er uttrykkelig avtalt på forhånd.
Transportmåte velges av leverandør med mindre annet er avtalt.
1.4 Leveranse med netto fakturaverdi under kr 1500,- vil bli tillagt et ekspedisjonsgebyr på kr 100,- pr faktura, med mindre:
a) Varen hentes på lager og betales kontant.
b) Varen sendes som oppkrav. Porto og gebyr belastes i henhold til transportørens satser.

2. PRISER / LEVERINGSTID
2.1 Tilbud er gyldig i 30 dager regnet fra tilbudsdato. Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når leverandørs ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg. Leveringstiden er bare garantert hvis dette ettertrykkelig er avtalt i avtalens skrevne tekst.
2.2 Prisene i tilbud er basert på tilbudsdagens materialpriser, tollsatser, valutakurser, gjeldende offentlige avgifter og arbeidslønninger, og leverandør forbeholder seg retten til å justere prisene ved endringer i disse. Hvor tilbud ikke foreligger, gjelder her dato for ordrebekreftelse.
2.3
a) Tilbud og prislister er veiledende, dvs. at leverandør kun er bundet til en bestilling eller salgsavtale dersom denne er bekreftet skriftlig. Unntatt er tilbud med spesifisert gyldighetsdato hvor bestillingen er oss i hende før oppgitt dato.
b) Leverandør beholder alle rettigheter til data som er gitt i tilbud. Det samme gjelder modeller, prøver, materiell, tegninger og bruksanvisninger.
c) Tilbudet må ikke kopieres eller videreformidles uten skriftlig tillatelse.

3. BETALING, EIENDOMSRETT OG MILJØGEBYR
3.1 Faktura forfaller til betaling 21 dager netto fra fakturadato hvis intet annet er avtalt. Etter forfall beregnes renter.
3.2 Leverandør forbeholder seg salgspant i levert vare inntil disse er fullt ut betalt i henhold til pantelovens bestemmelser om avtalepant i løsøre: LOV 1980-02-08 nr 02: Lov om pant, § 3-1 t.o.m. § 3-22, renter og omkostninger vil komme i tillegg etter gjeldene satser, ved betaling etter forfall. Ting som er beheftet med salgspant, kan ikke avhendes / håndpantsettes / sammenføyes og kjøperen har ikke rett til å selge varen videre før den er betalt fullt ut.
3.3 På alle CE merkede produkter er det 1 % miljøgebyr i tillegg til prisen, såfremt ikke annet er avtalt.

4. ANNULLERING OG RETUR
4.1 Forsinket levering berettiger ikke til annullasjon av ordren med mindre den avtalte leveringstid overskrides med minst 60 dager.
4.2 Annullering av ordre vil ikke bli godtatt uten etter særskilt avtale med leverandør. Kjøperen bærer alle omkostninger ved annullering, med unntak for bestemmelsene i pkt. 4.1
4.3 Retur av levert materiell godtas kun etter forutgående avtale. Ikke lagerført materiell kan ikke godtas returnert. Returomkostninger vil bli belastet kjøper. Ved enhver retur må ordrenummer eller fakturanummer. oppgis.

5. KVALITET / TEGNINGER / TEKNISKE OPPLYSNINGER MM.
Er varene ikke bestilt etter en standard eller angitte kvalitetskrav, leveres materialene uten ansvar for spesielle kvalitetskrav. Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over tekniske data, for eksempel vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer, hjemmeside og annet reklamemateriell tjener kun som veiledning og må ikke oppfattes som endelig eller bindende. Bindende tekniske data for en leveranse skal være skriftlig bekreftet fra leverandør. Tekniske data, tegninger mv, som er bekreftet bindende må oppfattes med et normalt spillerom bla fordi forholdende hos kjøper kan avvike fra de forhold som ligger til grunn for beregningen. Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, må forstås med de toleranser som er vanlig ifølge standarder eller kutyme for vedkommende varesort/leveranse. Kjøper har risiko for at de tekniske data, og salgsgjenstanden i enhver henseende passer for hans behov. For teknisk rådgivning og service har leverandør kun ansvar for uaktsomhet som leverandørs egne tekniske rådgivere / serviceteknikere gjør. Alle produkter skal brukes på den måte og på en slik som måte som produsent/leverandør anbefaler i forbindelse med leveransen og eller i brosjyrer og driftsinstrukser. Alt ansvar fra selgers side bortfaller ved bruk av
uautorisert servicepersonell eller bruk av ikke godkjente deler ved oppgradering/service og eller sammenbygging av utstyr.

6. ANSVAR OG REKLAMASJON
6.1 Reklamasjonstiden er 12 måneder etter levering av materiell / vare, såfremt det foreligger en mangel ved materiellet / varen eller utført arbeid av leverandøren eller arbeid utført på selgers vegne og etter avtale med selger.
6.2 Leverandør påtar seg intet ansvar for direkte skade, tap, ulempe eller følgeskade forårsaket av det leverte materiellet / varen.
6.3 For levert materiell / vare overtar leverandør reklamasjonsansvaret, idet kunde fremsetter reklamasjonskrav uten ugrunnet opphold. Leverandør påberoper seg retten til å utbedre mangelen, eller omlevere varen hvis det er formålstjenlig. Kunde kan ikke kreve godtgjørelse for arbeid eller andre kostnader i forbindelse med mangelutbedringen.
6.4 Annet ansvar enn ovenfor angitt overtar leverandør ikke og leverandør er således ikke ansvarlig for eventuell skade på det leverte materiell som skyldes feilaktig montering, når monteringen ikke er utført av leverandør eller skyldes feilaktig anvendelse av varen.
6.5 Leverandør er heller ikke i noen henseende ansvarlig for og plikter ikke å betale for reparasjoner som kjøperen foretar eller lar foreta uten leverandørens samtykke.
6.6 Transportutgifter til demontering og montering i forbindelse med eventuelle reklamasjonsarbeid dekkes ikke av leverandør.
6.7 Reklamasjonskrav er kun gyldig om kjøper har oppfylt sine forpliktelser overfor leverandør.
6.8 Etter service/montasje er kunden ansvarlig for å sjekke/teste at systemet fungerer etter hensikt.
6.9 Brann og eksplosjon kan oppstå hvis oksygen eller oksygenutstyr kommer i kontakt med olje, fett, trevirke eller andre organiske materialer. Dette kan skje ved gnist, høyt trykk eller støt. Sørg for god ventilasjon og eliminer kilder i omgivelsene omgivelser som kan avgi fett/organisk damp. Oksygenutstyret må derfor være avfettet før bruk og må heller ikke senere tilføres olje, fett eller smøremidler. Anvend bare utstyr og materialer godkjent for oksygen. Ventiler må åpnes og stenges langsomt. Utstyr beregnet for oksygen krever regelmessig ettersyn av kvalifisert personell.

7. FORCE MAJEURE
Leverandør er uten ansvar for følgende av force majeure. Kjøper og leverandør kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene har midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar leverandørs underleverandør heving av noen art, har leverandør tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure må han uten ugrunnet opphold underrette annen part.

8. KONTROLL AV VAREN
Kjøper skal ved mottagelse av varen kontrollere den mot eventuell pakkseddel, og undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Reklamasjoner skal skje skriftlig og senest 3 dager etter levering. Skade på transport skal noteres på transportørens fraktdokumenter og må omgående meldes til transportør og selger.

9. MISLIGHOLDELSE
Dersom kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser på riktig måte eller i tide, er det leverandørs valg om han vil oppheve kontrakten helt eller delvis – eller utsette oppfyllelsen. Det samme gjelder ved konkurs, betalingsuteblivelse, når kjøper er umyndiggjort eller hans bedrift har opphørt.

10. TVIST – RETTERGANG
Ved alle konflikter legges norsk lov til grunn, og saken føres gjennom det norske rettsapparat, ved Follo tingrett.