Akvakultur

Bremnes Seashore Tre RAS-anlegg

Les artikkel her

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2015-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 1
Status: Overtatt
Leveranse: RAS-anlegg med ozonering og pH-justering
Oksygenering med 12 stk. Oxytech 8000-
UV for behandling av inntaksvann (opptil 888 l/min)
Hydraulisk belastning: 150 m3/min
Maksimal utfóring: 3200 kg/dag
Kontakt: Øyvind Haraldseid/ 90 77 22 20/ oyvindh@seashore.no

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2016-2017
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 0
Status: Overtatt
Leveranse: RAS-anlegg med ozonering og pH-justering
Oksygenering med 12 stk. Oxytech 8000-
UV for behandling av inntaksvann (opptil 888 l/min)
Hydraulisk belastning: 150 m3/min
Maksimal utfôring: 3200 kg/dag
Kontakt: Øyvind Haraldseid/ 90 77 22 20/ oyvindh@seashore.no

Kunde: Bremnes Seashore Avd. Trovåg
Årstall: 2016-2018
Type anlegg: RAS-anlegg, hall 2
Status: Overtatt
Leveranse: RAS-anlegg med ozonering og pH-justering
Oksygenering
Hydraulisk belastning: 220 m3/min
Maksimal utfóring: 6500 kg/dag
Kontakt: Øyvind Haraldseid/ 90 77 22 20/ oyvindh@seashore.no

Campus Ås RAS-anlegg

Kunde Statsbygg (for Campus Ås)
Årstall 2015
Type anlegg RAS-anlegg og fiskekar
Status Igangkjørt og overtatt av kunde
Leveranseomfang 3 stk. parallelle RAS-moduler
Behandling av inntaksvann (UV+RO)
Fiskekar
UV-behandling av renset vann fra RAS-anlegg til fiskekar
Energianlegg for temperaturjustering
Avløpsbehandling fra karantenerom og isotoblab
Automatikk
Rør og montasje
Hydraulisk belastning RAS 1: 500 l/min - RAS 2: 500 l/min - RAS 3: 300 l/min
Maksimal utfóring RAS 1: 15 kg/dag (ved 10 grader C)
RAS 2: 15 kg/dag (ved 10 grader C)
RAS 3: 15 kg/dag (ved 28 grader C)
Type fisk RAS 1 og RAS 2: Laks og regnbueørret
RAS 3: Tilapia
Temperatur i fiskekar RAS 1 og RAS 2: 6 til 18 grader C
RAS 3: 28 grader C
Kontaktperson Bjørn Frode Eriksen/90 01 68 55

iLab RAS-anlegg

Liten RAS-modul – med stålkonstruksjon – plassert i kjeller.

Ilab:
Kunde Ilab
Årstall 2016-2017
Type anlegg RAS-anlegg
Status I prosjekteringsfase
Leveranseomfang RAS-anlegg med pH-justering
Fiskekar
Oksygeneringsanlegg
Elektro, automatikk og instrumentering
Hydraulisk belastning 1500 l/min
Maksimal utfóring 45 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter
Temperatur i fiskekar 12 til 16 grader C
Kontaktperson

Bremnes Seashore, MAT slambehandling

Detaljer kommer snart, les tilsvarende artikkel her

Vik Settefisk, modulbasert RAS

Et modulbasert RAS-anlegg gir svært lav risiko for smitte. I tillegg er nytt vann inn i anlegget grundig renset, både sjø- og ferskvann.

Nøkkeltall for LR-12 modulen (12 meter):
Volum 440 m3
Maks biomasse 33 tonn
«Flow» over CO2 lufter og gjennom kar 15 000 l/min
Maks foring 450 kg/døgn
Overflate biomedia 45 000 m2
Beregnet CO2 ved maks biomasse er ca 15 mg/l
Strømforbruk ved max fôring ca. 40 kw – Innstallert effekt ca. 50 kw – Energi til tempjustering 10-50 kw

Strømsnes RAS-anlegg

Detaljer kommer snart

Bodø Fase 1 og fase 2 RAS-anlegg

Fase 1
Kunde Nord Universitet
Årstall 2016
Type anlegg RAS-anlegg
Leveranseomfang RAS-anlegg med ozonering og pH-justering
Fiskekar
Oksygeneringsanlegg
Elektro, automatikk og instrumentering
Hydraulisk belastning 500 l/min
Maksimal utfóring 20 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter og varmtvannsarter
Temperatur i kar 12-28 grader C
Kontaktperson Steinar Johnsen/95 85 53 76

Fase 2
Kunde Statsbygg
Årstall 2016-2017
Type anlegg RAS-anlegg
Status I montasjefase
Leveranseomfang RAS-anlegg med ozonering og pH-justering
Fiskekar
Oksygeneringsanlegg
Elektro, automatikk og instrumentering
Hydraulisk belastning 1500 l/min
Maksimal utfóring 45 kg/dag
Type fisk Kaldtvannsarter og varmtvannsarter
Temperatur i fiskekar 12-28 grader C
Kontaktperson Steinar Johnsen/95 85 53 76

OFA, RAS til kultiveringsanlegg

Leveranse, montering og igangkjøring av RAS-anlegg til kultiveringsanlegg hos Oslomarkas Fiskeadministrasjon. Overvåkingsanlegg for fiskeanlegget og RAS-modul. Anlegget består av:
RAS modul
Trommelfilter for avløpsvann
pH-justeringsanlegg
Biofilter – Moving bed og Fixed bed
CO2-lufter for sentrallufting
Pumpekum for returvann til RAS-modul
Nivåregulering og styring av overløp
Pumper med styring for overløp
OxyGuard overvåking
12 stk Fiskekar
1 stk utendørs fiskekar Ø 6m
Wedeco UV
Pumpe, spjeldventiler og diffusorsteiner

MH ST Stamfisk Gjenbruksanlegg

Detaljer kommer snart

MH Tveitevågen Gjenbruksanlegg

Detaljer kommer snart

Lerøy Bjørsvik Gjenbruksanlegg

Detaljer kommer snart

Flatanger Settefisk AS

Byggeår: 2015
Applikasjon: Slambehandling MAT-prosessen
Maks ukeforing: 20 tonn
Smoltproduksjon: 7,5 mill
Total utforing pr år: 700 tonn
Les artikkel

Lødingen MAT slambehandling

Detaljer kommer snart

Salmar Troms settefisk slambehandling MAT

Detaljer kommer snart

Sisomar MAT slambehandling

Detaljer kommer snart

Smøla ABR slambehandling

Detaljer kommer snart

Silver Seed Containerbasert MAT slambehandling

Detaljer kommer snart

Cermaq Forsann ABR + MAT slambehandling

Detaljer kommer snart

Nesfossen Smolt AS, oksygenering og slamoppsamling

3 x Oxytech 6000, 3 x Ø12 m kar

Bremnes, Slamoppsamling

Avløpsrensing

Skjåk kommune, Bismo-Skjåk RA

Byggeår: 2015-16
Applikasjon:
Forbehandling, biotrinn, kjemisk felling/flotasjon, slambehandling
Belastning/kapasitet:
1600 pe, Qdim=58 m3/h, BOF 5dim=100 kg/d

Bø kommune, Bø RA

Kunde Bø kommune
Type avløp Kommunalt avløp
Årstall 2012-2014
Entrepriseform Totalentreprise ihht. NS 8407
Leveranseomfang/teknologi Total prosessleveranse som inkluderer:
- Innløp og forbehandling
- Biotrinn (MBBR)
- Kjemisk fellingssteg med flokkulering
- Slamseparasjon (flotasjon)
- Slamlagre før slamavvanning
- Slamavvanning (avvannerskrue fra Huber)
- Slamlagring for avvannet slam (container)
Belastning/kapasitet
Antall pe 9 800
Qdim 155 m3/h
BOF5dim 588 kg/d
Kontraktssum (MNOK) 13.1

Enebakk kommune, Kirkebygda RA

Byggeår: 2012-15
Applikasjon:
Innløp og forbehandling, biotrinn (MBBR), kjemisk felling/flokkulering, slamseparasjon (flotasjon) slamlagre/avvanning
Belastning/kapasitet:
15000 pe, Qdim=225 m3/h, BOF 5dim=900 kg/d

Drikkevann

Hole kommune

Totalentreprise på prosessutstyr til Bønsnes vannbehandlingsanlegg

Vann fra Tyrifjorden kommer inn i to råvannsbasseng i det gamle vannverket, og vannstanden i bassengene er lik vannstanden i Tyrifjorden. Første rensetrinn er en sil i hvert av bassengene som fjerner større partikler fra vannet. Råvannet pumpes til det nye vannverket. Her blandes det inn ozongass i vannet før det fordeler seg på to kontakttanker. Kontakttankene sørger for at vannet eksponeres for ozongass i en tilstrekkelig lang tid. Videre går vannet gjennom fire parallelle biofiltrene som er store tanker med aktivt kull og filtra lite. Etter biofiltrene går vannet til 2. desinfiserende barriere som er UV-anleggene. Det er to UV anlegg, men bare ett som er i drift av gangen. Vannglass tilsettes for pH justering og korrosjonskontroll av ledningsnettet. Det er også mulig å tilsette klor. Deretter går det ferdigbehandlede vannet til to rentvannsbasseng. Vannet til spylevannsbassenget blir ikke tilsatt kjemikalier. Rentvannsbassengene forsyner to sett med trykkøkningspumper som pumper vann til høydebassengene på Gjesvoldåsen og Leinåsen.

Byggeår: 2012
Ant. Biofiltere: 4
Ant. Kontakttanker: 2
Applikasjon: Humusfjerning
Belastning/kapasitet: 216 m3/t
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: COWI AS
Oksygengenerator: 2 x AirSep AS-G
Ozongenerator: 2 x Wedeco SMO200S
Råvannskilde: Tyrifjorden
UV-anlegg: 2 x Wedeco BX1000

Flora kommune, Florø vassverk

Byggeår: 2011-12
Applikasjon: Karbonatiserings- anlegg
Belastning/kapasitet: 560 m3/t
Konsulent: Norconsult, Sogndal
Råvannskilde: Sagavatnet

Asker og Bærum vannverk, Kattås vba.

Totalentreprise for prosessanlegg til Kattås vannbehandlingsannlegg

Prosessanlegget inneholder
UV-anlegg
Klordoseringsanlegg
Lutdoseringsanlegg
Instrumenter for prøving/overvåking av vannkvalitet
Rørsystem
Ventiler og ventilstyring/pneumatikk
Automatisk vaskeanlegg for UV-anleggene
Styringssytem
Komponentmerking

Byggeår: 2008-09
Belastning/kapasitet: 5400 m3/t
Entreprisetype: Totalentreprise
Konsulent: SWECO
Råvannskilde: Holsfjorden
UV-anlegg: 10 x Wedeco LBX1000

Maritimt

Havyard MMC AS, M/S Ronja Polaris

Byggeår: 2014
Filter: 3 x HDF 1204
Oksygengenerator: 2 x Airsep AS-N
Ozonanlegg: 2 x SMO400S
UV-anlegg: 3 x Quadron 1200

Havyard MMC AS, Bakkafrost (M/S Hans A. Bakka)

Byggeår: 2015
Filter: 3 x NP Drumfilter T1212
Ozonanlegg: SMO evo 410S/SMO evo510S