Sterner AS
Søk
Close this search box.

Nøkkelen til et godt RAS anlegg er god vannkvalitet

Av: Anthony J. Dinning PhD, vannkvalitetsansvarlig i Sterner

Når vannet holder riktig kvalitet, vil fisken trives og produksjonen øke. I tillegg blir vedlikeholdet av RAS anlegget enklere.

Sterner har over 30 års erfaring med teknologi for rent vann i akvakulturnæringen, men også i det kommunale drikkevannsmarkedet. Med høy tverrfaglig ekspertise og kompetanse på vannkvalitet i flere markeder, har vi tilegnet oss erfaring som gjør at vi kan tilby de beste løsninger for våre kunder.

Skreddersydd kompetanse
Vi sørger for at hvert anlegg blir skreddersydd til den enkeltes kundens behov – én løsning passer i utgangspunktet ikke for alle. For de beste resultatene må alle parametere tas i betraktning: Biomasse, CO2 dannelse, partikkelfjerning, oksygenering, karhydraulikk, systemhydraulikk og enkle anlegg å røkte.

SternerRAS skiller seg ut ved at vi har rent og hygienisk vann i hovedfokus. Vi vet at nøkkelen til suksess med RAS er riktig vannkvalitet.

Sterner har en filosofi som sier at ved riktig vannkvalitet så vil fisken yte sitt beste. Dette vil kunne gjenspeiles i lavere FCR-verdier, sikker tilvekst, lite dødelighet og sterkere fisk når de blir overført til sjøen.

Sterners prinsipper

Sterner har 3 hovedprinsipper:

  • Skånsom og mest effektiv fjerning av partikler
  • Kompakt design som sørger for god hygiene
  • Helhetlig behandling av vannstrømmen


Disse prinsippene nåes ved optimalisering av design, samt valg av automatikk, mekaniske og hydrauliske løsninger.

Effektiv fjerning av partikler
Våre eksperter har benyttet CFD (computational fluid dynamics) analyser i flere sammenhenger for å kunne forbedre designet på våre anlegg.

Ved å benytte CFD har vi klart å effektivisere fjerning av partikler fra kar. Dette innebærer at design av bend i rør-strekninger skal ta hensyn til føring av partikler uten at de skjæres i mindre biter. På denne måten beholdes partiklene i sin helhet og vi skaper minst mulige ‘fines’ (fine partikler), noe som medfører at vi kan fjerne de fra selve vannstrømmen med riktig valg av filtreringsteknologi.

Gjennom denne strategien har vi vist betydelig lave partikkelinnhold (SS) i vannet. I noen av våre systemer har vi påvist verdier så lave som < 5 mg/l SS. For å sette dette i perspektiv er analysegrensen for SS i drikkevann på 2 mg/l.

Dette viser ekstremt bra vannkvalitet og ikke minst hvorfor SternerRAS klarer å skape godt vekstmiljø til fisken.

Sterner har også optimalisert sin MBBR (moving bed bioreaktor) ved å benytte CFD. Størrelsen av komponenten er betydelig mindre, og det er ikke behov for så mye lufting. Mekanisk omrøring oppnås ved hydraulisk belastningen (flowen) i anlegget. I tillegg er oppholdstid gjennom MBBR betydelig redusert (fra ca 13 minutter i tradisjonell design til mellom 3 til 6 minutter i vår ny design). Dette betyr at kundene våre får et fullverdig behandlet vann for mindre plass og mindre energi forbruk.

Kompakt design
Et anlegg med kompakt-design har minimale lengder av rør mellom komponenter, minimalt bruk av blindrør og forbedret design av by-pass løsninger.

Om det blir større samlinger med slam i et anlegg vil det kunne øke risikoen for ‘H2S-hendelser’ eller ‘akutt svovel-forgiftning’ i et anlegg. I de fleste tilfeller vil dette medføre massedød. Ved å fjerne alle muligheter for uønsket slamoppsamling i anlegget blir disse risikoene fjernet.

Vi har i flere år brukt kompakt-design av RAS systemer til å skape forbedret hygieniske omgivelser i SternerRAS-anlegg.

Kompakt-design gjør det betydelig lettere å transportere partikler uten at de kvernes inne i mindre fines som igjen vil skape utfordringer i forbindelse med partikkel-belastning i anlegget og muligheten for slamdannelse og anaerobisk biofilmdannelse hvor H2S-risikoen stammer fra.

Hele filosofien bak god vannbehandling er å kunne forstå hvordan partikler og gasser oppfører seg i vannstrømmen. Da må også strømningsmønster på hver komponent forstås for hvordan det vil kunne påvirke både partikler og gasser i vannet.

Total behandling av vannstrømmen
Sterner etterstreber alltid å behandle hele vannstrømmen gjennom hvert behandlingstrinn. Dette gir en betydelig forbedring av vannkvalitet.

Bruk av delstrømmer betyr at det må være flere passeringer av vannet før det blir indikasjoner på at total volumet begynner å vise forbedret kvalitet. Bruk av delstrømmsbehandling kan også føre til at det blir behov for flere by-passer og dermed mulige døde soner i et anlegg. Disse igjen øker risikoen for at det vil samle seg slam som gir grobunn for uønsket biofilm i systemet. Dette vil øke risiko for forverret hygienisk forhold i anlegget.

Ved å ha 100% behandling av alt vann gjennom hvert trinn vil man oppnå best kvalitet raskere, forhindre mulige bremsinger i vannbehandlingsprosessen og minimere påvirkning av delstrømmer på hygienisk-drift.

Et eksempel på dette er ozonbehandling som Sterner AS gjennomfører. Vi behandler hele strømmen med Ozon. Hel-strøms behandling med ozon er mye tryggere i drift, og gir 100% ønsket effekt fra dag én!

God vannkvalitet = god økonomi
Når man setter sammen kompakt RAS-design med våre teknologiske løsninger og prinsipper er det klart at vi yter lave solids-verdier i RAS, lave CO2-verdier og meget bra biologisk omsetning av TAN med minimal risiko for H2S-hendelser.

Dette betyr at vannkvaliteten er på sitt beste. Det er klart at ‘god vannkvalitet = god økonomi’.

AKTUELT