Sterner AS
Søk
Close this search box.

Tredobler produksjonen med samme vannforbruk

Bilde fra anleggsperioden som viser bygging på baksiden: Foto Multiconsult.

Lerøys nye smoltanlegg i Bjørsvik er et godt eksempel på at gjennomstrømming lar seg forene med bærekraftig drift og lave utslipp til miljø. Avansert vannbehandling, varmegjenvinning og styring av karmiljø sikrer effektiv drift og fiskevelferd.

Oppdrettsanlegget i Bjørsvik i Lindås kommune har i alle år levert vital og vekstvillig ørretsmolt til Lerøy Gruppens sjøanlegg. Ørret fra Lerøy er kjent for flott rødfarge og god smak, og har de beste vekstforhold i Osterøyfjorden.
Siden starten har produksjonen av smolt foregått i en tidligere konserveringsfabrikk for sardiner. For tre år siden bestemte man seg for å bygge nytt ved siden av og søkte om å øke konsesjonen fra 2,5 til 7,5 mill. Med godt ferskvann er forholdene ideelle for å møte et økende behov for settefisk i regionen.

– Takket være vannbesparende løsninger, god prosesskontroll og bruk av varmepumper, produserer vi i dag tre ganger så mange fisk på samme vannkilde. Det nye anlegget har innfridd våre mål og gitt oss nye muligheter, sier daglig leder Frode Gjelsvik, som sammen med Inge Hanstveit og øvrige driftspersonale har vært sentrale i utformingen av det nye anlegget.

Fisk og betong
For å få plass til anlegget måtte man lage en steinfylling i forlengelse av tomten mot sjøen. Her bygde man først den ene produksjonshallen og satte driften i gang. Deretter bygde man den andre produksjonshallen på innsiden. Dermed flyttet man produksjonen sømløst fra det gamle anlegget og utnyttet karene etterhvert som byggingen skred fram.

Daglig leder Frode Gjelsvik har god oversikt over anlegget via storskjerm.

– Byggetiden har strukket ut i tid, vi har økt produksjonen gradvis i forhold til det som har vært tilgjengelig av kar. Det har vært oppdrett og betongarbeider side om side, der vi har har stått klare med fiskepumpene mens håndverkerne har lagt siste hånd på karene. Fisken har nesten vokst ut av anlegget, men vi har klart å drive effektivt, det er vi tilfreds med, og vi har fått det slik vi ønsker, sier Gjelsvik.

Allerede i 2019 forventer man med å komme opp i full produksjon, og selv om man tredobler produksjonen er sikker på å kunne levere den samme høye kvaliteten.
– Fisken trives i det nye anlegget, som regnbueørret flest stimer og hopper de og er fulle av vitalitet, slik nettopp ørreten vår er kjent for, sier Gjelsvik.

Full gjennomstrømming
Ferskvannet kommer fra Husdalsvatnet, som ligger ca 40 meter høyere enn anlegget, bare et par hundre meter unna. Man har tilgang på ferskvann hele året med maks kapasitet på ca 40 kubikk pr minutt. Vannet går ved selvfall gjennom anlegget.

Produksjonen starter med befruktede egg fra Lerøys stamfiskanlegg på Fotlandsvåg, og i klekkeriet varmes vannet opp noen grader om vinteren. Etter klekking går fisken til startfôring i 8-meters kar. Videre fordeles fisken på større kar med 16 meter i diameter og 4 meter høyde. Alle kar har integrerte systemer for fisketransport som står i forbindelse med en halvautomatisk avdeling for sortering og vaksinering.

Smolten leveres med en vekt på 80-200 gram 8 til 9 mnd/år med brønnbåt. Fisken tilvennes saltvann ved at man gravis pumper inn filtrert og UV-behandlet sjøvann. Det er to sjøvannsinntak på 70 meters dyp, og en mindre del sjøvann blandes også inn i vannforsyningen til alle kar for å bedre vannkvaliteten.

Oksygen i produksjon
Avløpsvannet fra klekkeri og startfôring filtreres, varmeveksles og varmepumpes for å varme opp inntaksvannet i forhold til vannkilden. I tillegg kan man ta i bruk energi fra sjøvann for å øke temperaturen. Dette bidrar til raskere vekst.

Store luftere på karnivå sørger for vannsparing.

For å utnytte vannforsyningen maksimalt tilsettes oksygen i karene. I alle kar og avdelinger er det målesonder som til enhver tid måler oksygennivået. Oksygen tilsettes automatisk etter behov. Dette skjer først og fremst gjennom trykkinnløsere som henter ut vann høyt oppe i karet og leverer det på bunnen. Oksygenanlegget vil også tre i kraft som ekstra sikkerhet om vannforsyningen skulle svikte.
– Takket være det sentrale overvåkingssystemet kan vi se hvert enkelt kar på storskjerm i kontrollrommet. En fordel med systemet er at det er selvgående på karnivå. Hvis hovedovervåkingen en sjelden gang skulle falle ut vil den lokale kontrollenheten på karnivå virke som før, slik at anlegget fungerer like godt. Sikkerheten er dermed bygget opp nedenfra, og oksygen kan også tilsettes uten bruk av elektrisitet med diffusorsteiner i bunnen av karene, forklarer automasjonsansvarlig Inge Hanstveit.

Vannsparing på karnivå
Et annet viktig grep for å få ned vannbehovet og er å lufte karbondioksid fra karene. Lufterne er plassert på kanten av karet og vannet pumpes opp og faller gjennom rasterblokker som knuser vannet til små dråper. Kraftige vifter trekker av luft som er rik på karbondioksid og bringer den ut gjennom ventilasjonen. Bruken av luftere er basert på erfaring fra tidligere anlegg, og jevnlig utføres det kontrollmåling av mengden karbondioksid i alle kar, for å sikre et godt karmiljø for fisken.

Det er oksygeninnblandere på hvert kar.

– Med lufting og oksygentilsetting kan vi spare inn betraktelig på rørdimensjoner og prosessanlegg. Det reduserer behovet for vann gjennom anlegget, noe som ikke minst er en fordel når avløpsvannet skal renses for forspill og faeces, sier Hanstveit.
Før vannet går til varmeveksling og utslipp til sjøen blir det filtrert med trommelfilter. Slammet herfra går til en egen avdeling for bearbeiding og tørking slik at det kan lagres for effektiv transport.
– Slambehandlingen er renslig og hygienisk og krever lite tilsyn. Mengden tørket slam tilsvarer ca 10 % av fôrmengden som brukes, slammet som brukes i organisk gjødsel, sier Hanstveit.

Overvåking og vannkvalitet
Det er investert betydelige summer i det nye anlegget. Sterner har vært rådgiver på selve oppdrettsdelen og har levert karløsninger, luftere, oksygentilsetting, overvåkning, styresystemer og alle støttefunksjoner til utstyr som styrer karmiljøet.

Kompakt anlegg for tørking av slam

– Anlegget må betegnes som en suksess. Det er et godt planlagt og effektivt anlegg som er utformet med hensyn til vannforbruk, arealbruk, miljø, fiskehelse og fiskevelferd. Sterner har gitt oss gode løsninger basert på lang erfaring med vannbehandling. I forhold til filtrering og slambehandling har det vært mye nytt for oss. Sterner har også her gitt oss grundig oppfølging og opplæring også på denne biten, sier Hanstveit.

Anlegget vil gi samfunnsmessige positive ringvirkninger ved å sikre arbeidsplasser. Bruk av beste tilgjengelige renseteknologi gir et miljømessige positivt bidrag til fjorden.

– Vi ser at de ansatte Lerøy Bjørsvik er dyktige og dedikerte og vi ser at fisken har det bra. Vi er stolte av å ha levert prosessutstyr og har bidratt til anlegget, sier Bernt Solheim, leder for Sterners vestlandsavdeling.

Tørket slam med 95 % tørrstoff
Ferdig slam fra avløpsrensing, klar til å sendes til østlandet som ingrediens til organisk gjødsel.

AKTUELT

Automasjonsansvarlig Inge Hanstveit