ABR Biogassanlegg

Sterners Anaerobe Baffle Reaktor (ABR) lager biogassbrensel fra slam etter rensing av avløpsvann på landbaserte oppdrettsanlegg. Avhengig av størrelsen på oppdrettsanlegget, kan flere hundre kubikkmeter biogass produseres daglig. Denne energien kan brukes til å varme opp innkommende vann til oppdrettsanlegget eller til andre formål.

Biogasanlegget behandler avfall som tas ut av avløpsvannet. Avfallet er en blanding av fiskens avføring og overskuddsfôr. Dette foregår i en anaerob prosess som produserer biogass, som består av 65% metan og 35% karbondioksid. Det faste avfallet skilles fra vann i fisketankene med trommelfilter. Det resulterende "slammet" pumpes til en mottakstank og herfra til en tyngdekraftseparator(fortykker). Fortykkeren er en konisk lamellseparator. Det fortykkede slammet lagres og pumpes i en oppløser som modner slammet. Dette øker slamets overflateareal for å muliggjøre effektiv anaerob nedbrytning og konvertering til biogass. Den biologiske delen av prosessen består av en hydrolyse reaktor der store molekyler brytes ned til mindre (hovedsakelig organiske syrer). Det behandlede slam pumpes inn i hjertet i systemet, ABR-reaktoren. Reaktoren består av fire kamre i serie hvor biogassen dannes. Energidelen i biogassen er metan - abt. 65% av den totale gassammensetningen.