Sterner AS leverer prosesser for både kommunalt- og industrielt avløpsvann. Dette innenfor mekanisk, kjemisk og/eller biologisk behandling, men ikke minst innenfor slambehandling og biogass.  Vi har til enhver tid utviklingsprosjekter gående på ulike systemer, noe som gir både oss og kunden mulighet til å benytte best tilgjengelig teknologi.

Mekanisk behandling:
Sterner leverer alle typer rister, presser, vaskere, silbånd, filtrering etc fra anerkjente leverandører.

Kjemisk behandling:
Sterner leverer her koagulering/flokkulering i tank- eller rørløsninger, sedimentasjon (lamell eller tradisjonell) og flotasjon.

Biologisk behandling/biogass:
På aerobe løsninger (MBBR) samarbeider vi med Aqwise som er en betydelig leverandør av slike systemer på verdensbasis innenfor både kommunalt- og industrielt avløpsvann. Anaerobe løsninger kommer blant annet fra Aqana som innehar unik teknologi for ombygging av aerobe anlegg til anaerobe anlegg for produksjon av biogass.

Slambehandling/biogass:
Sterner har svært høy kompetanse på slambehandling både når vi snakker om tradisjonell oppkonsentrering eller utnyttelse av slam til biogassproduksjon. Les mer her.

Desinfeksjon:
Vi leverer systemer for desinfeksjon av avløpsvann basert på UV, ozon eller hypokloritt.

Sterner AS er gjennom dette en komplett leverandør av hele verdikjeden i avløpsbehandling. Sterner leverer nøkkelferdige løsninger der moderne teknologi, fra oss selv eller andre, er tilpasset det aktuelle avløpsvann. Resultatet er en brukervennlig og effektiv løsning med lang levetid og lave driftskostnader.

AVLØPSRENSING OG SLAMBEHANDLING AKVAKULTUR

Nye krav til settefiskanlegg sier at man skal fjerne minimum 50% SS samt 20% BOF totalt fra et settefiskanlegg. I tillegg vil slambehandling også være en aktuell problemstilling for konsepter basert på lukkede mærer i sjø.

Sterners MAT-prosess fungerer slik at spylevann fra avløpsfiltrene kommer inn i den ene enden av anlegget og et granulat med tørrstoffinnhold på over 90% kommer ut i den andre enden av anlegget. Dette er da lagringstabilt slik at man kan oppbevare slammet på anlegget og redusere frekvensen på opphenting. Les mer om prosessen her