Sterner AS
Søk
Close this search box.

Biogassanlegg i Nord-Norge skal ta imot oppdrettsslam fra hele regionen!

Biogass anlegg utendørs

Sammen med firmaene Perpetuum og KUPA har Sterner inngått et samarbeid for å etablere «FishFuel» – en virksomhet med grunnlag i produksjon av biogass som baserer seg på mottak og behandling av restprodukter fra akvakulturnæringen i Troms og omegn.

Sterner har mange års erfaring med akvakulturnæringen og leverer teknologien for biogassanlegg, Perpetuum er Nord-Norges største private avfallshåndtering selskap, mens KUPA er et innovasjons- og rådgivningsselskap med kompetanse fra forretningsutvikling. De tre selskapene har til sammen dyptgående kompetanse innen behandling av avfall og produksjon av biogass, i tillegg til en svært stødig fot innenfor akvakulturnæringen.

Næringen er en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet
Havbruksnæringen i Nord-Norge er en sentral bidragsyter for økonomisk vekst og bosetting i regionen. Foruten direkte arbeidsplasser på oppdrettsanleggene, bidrar leverandørnæringene i form av fôrproduksjon, servicebåter og slakteri til en betydelig verdiskapning i regionen.

«Vi ser imidlertid at oppdrettsnæringen er i ferd med å begrenses av en mangel på tilgjengelige sjølokaliteter i regionen,» forteller Arne Hjalmar Knap fra Sterner AS. «Det er stor interesse for å se på andre løsninger for å kunne øke produksjonen i området. Løsninger som lengre produksjon av fisken på land, eller i lukkede løsninger i sjø med oppsamling av faeces og fôrspill, er de mest aktuelle.»

Arne Hjalmar Knap jobber spesialisert med FoU rettet mot slambehandling og biogass i Sterner AS. Han har en sentral rolle i utviklingen av Sterners ABR anlegg (Anaerobe Baffle Reactor) som lager biogassbrensel fra slam etter rensing av avløpsvann på landbaserte oppdrettsanlegg.

Arne Hjalmar Knap ute på anlegg
Arne Hjalmar Knap, Sterner

Forventer en stor økning av fiskeslam fremover
Økt oppdrett på land, og oppsamling fra sjøbaserte anlegg, vil øke mengden oppsamlet fiskeslam i fremtiden betraktelig. Det samme gjelder ensilasje, som til nå primært har blitt solgt til pelsdyrnæringen – som nå er under avvikling.

Ressurser fra selvdød fisk, samt avfall i form av slam fra faeces og fôrspill, har imidlertid så langt blitt sett på som et avfall som har påført næringsaktørene kostnader med oppsamling og transport til godkjent avfallhåndtering, men partnerne har et helt annet syn på saken.

«Dette slammet inneholder verdifulle næringsstoffer i form av Nitrogen og Fosfor som vi vet vil være en begrensende faktor i matproduksjonen framover», forteller Knap. «Råstoffet er også velegnet til produksjon av biogass (CH4), som kan benyttes på lik linje med øvrig naturgass til transport eller oppvarming. Dette prosjektet vil kunne realisere kommersiell utnyttelse av dette»

Merrick Mordal i kajak, fisker.
Merrick Mordal, Perpetuum AS

Finnes ingen slike anlegg i dag
Det finnes i dag ingen kommersielle anlegg for biogassproduksjon, som benytter hav-basert fiskeslam, eller kombinerer kun fiskeslam med ensilasje som råstoff. «De få semi-kommersielle anleggene i drift basert på fiskeslam (fra ferskvann) er også rapportert til å kjøre på svært begrenset kapasitet, og utnytter kun 50% av råstoffet.» Forteller Merrick Mordal, fra Perpetuum, «Dette medfører utfordringer rundt håndtering av avfallet fra prosessen, som inneholder mange næringsstoffer»

«I dette samarbeidet vil vi skape en økonomisk bærekraftig produksjon av biogass, basert på restprodukter fra oppdrettsnæringen og lokalt industriavfall fra for eksempel bryggerier, meierier, fôrindustri til akvakultur og fiskeoljeindustri. Dette vil i hovedsak dreie seg om faeces og fôrspill fra oppdrettsproduksjonen på landbaserte smoltanlegg. I tillegg er det ønskelig å se på bruken av selvdød fisk fra oppdrettsanlegg, og vurdere andre råstoffkilder.» Forteller Mordal.

Realisering av prosjektet
Forprosjektet er godt i gang, og partnerne ønsker nå å få kontakt med ytterligere aktører innen akvakultur som kan bidra til realiseringen av prosjektet. «Av råstoff er vi spesielt interessert i restprodukter fra behandling av død fisk, slam og ensilasje fra settefiskproduksjon på land og i nær fremtid saltholdig slam fra lukkede merder til sjøs. Vi er for tiden i forprosjekt hvor vi søker å avklare hva som er realistisk av tilgjengelig råstoff i regionen, samt avdekke de viktigste FoU-utfordringer ved benyttelse av denne råstoffsammensetningen», forteller Mordal.

KUPA har gjennom mange år jobbet sammen med aktører i oppdrettsnæringa og mekanisk industri for å finne nye løsninger innen sirkulærøkonomien. Selskapet er involvert i prosjekter der utnyttelse av slam fra anlegg som driver med RAS og utnyttelse av biprodukter har stått sentralt. «I samarbeid med næringa jobbes det i tillegg med flere prosjekter for utvikling av lukkede system, som muliggjør oppsamling av slam og logistikk for effekiv transport til anlegg for videre prosessering av dette» sier Øyvind Jørgensen Seniorrådgiver i KUPA. «Foruten aktiviteten med oppdrettsnæringen direkte, så jobbes det sammen med Grovfjord Mekaniske Verksted og annen mekanisk industri om utvikling av løsninger for innsamling og miljøvennlig transport av resprodukter inn i biogassanlegg, samt se på anvendelse av biogassen som produseres.»

Aktører som ønsker å komme i kontakt med partnerne, oppfordres til å ta kontakt med Merrick Mordal i Perpetuum på merrick.hartness.mordal@perpetuum.no.

Øyvind Jørgensen, KUPA
Øyvind Jørgensen, KUPA

AKTUELT